Obsah

Kontrola hasicího přístroje s tlakovou patronou

(celkový čas k provedení 12-16 minut)

1.       Vizuální prohlídka HP

-         kontrola umístění hasicího přístroje

-         kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze

-         kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby

HP vodní, práškové a pěnové je nutno vyřadit po 20-ti letech od data výroby.

Demontáž

nárazníkové armatury a hadice s pistolí

Čas potřebný k řádnému provedení2-3 min.

 

2.       Kontrola tlakové patrony

kontrola jejího obsahu převážením, kontrola, případně výměna těsnění a vyznačení data kontroly popisem měsíce a roku na patronu.

Kontrola stavu nárazníkové armatury a uzavírací membrány

vyčištění a namazání všech závitových spojů

Kontrola množství hasiva

Při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutno jej

nahradit pouze originálním schváleným komponentem

není možné používat jakékoliv náhražky – hrozí reálné nebezpečí úrazu

Čas potřebný k řádnému provedení 3-4 min.

 

3.      Kontrola stoupací trubice jejího stavu a průchodnosti

     Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou pistolí kontrola uzavírací  fuknce pistole, vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, event. poškození

závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů

Montáž HP po provedené kontrole

-         zavední stoupací trubice

-         vložení uzavírací membrány

-         montáž hadice s pistolí, vložení tlakové patrony

-   našroubování nárazníkové armatury, očištění nádoby přístroje

 

Čas potřebný k řádnému provedení 4-5 min.

 

4.       Zakapání všech závitových spojů plombovací barvou

pro zjištění neoprávněné manipulace s HP

Zaplombování pojistky nárazníkové armatury předepsaným způsobem, plomba musí být opatřena rokem provedení

kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka-kontrolora

Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly HP, na štítku musí být údaje, podle nichž lze identifikovat právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která kontrolu prováděla, jméno a číslo kontrolora HP

Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti HP

Doklad musí obsahovat identifikaci firmy, která provedla kontrolu HP (stejně jako kontrolní štítek), typové označení, výrobní čísla nádoby HP, výsledek kontroly ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Čas potřebný k řádnému provedení 3-4 min.