Obsah

 OUTSOURCING - nákup služeb mimo podnik
aneb česky ...

Dlouhodobý pronájem hasicích přístrojů
 
Jako speciální službu nabízíme dlouhodobý pronájem HP, jehož podstatou je to, že zákazník nevlastní žádný hasicí přístroj a přístroje umístěné v jeho provozovnách má pronajaty od odborné servisní firmy.
Naše firma na základě smlouvy dodá, rozmístí a namontuje potřebný počet hasicích přístrojů. Poté v pravidelných ročních lhůtách zabezpečujeme řádné a včasné provedení kontrol, popřípadě oprav a periodických zkoušek. Tím plně zajišťujeme veškeré zákazníkovi zákonné povinnosti v oblasti hasicích přístrojů. Po dobu tohoto smluvního vztahu držíme plnou záruku pro případné kontroly Státního požárního dozoru (SPD).
Případné pokuty a penalizace uložené SPD v souvislosti s hasicími přístroji hradíme v plné výši.
 
Platba za pronájem obsahuje tyto náklady spojené s řádným provozem HP :
  • pravidelná kontrola,
  • údržba, vč. periodické tlakové zkoušky a případné opravy laku, vč.dopravy
  • veškerá spotřeba náhradních dílů a jejich obměnu v cyklech nařízených výrobci
  • naplnění HP po vyhašení (v případě použití při požáru)
  • výměna za nový HP po ukončení životnosti
  • řádná likvidace HP s ukončenou životností

Cena neobsahuje:

  • každoroční dopravu servisního technika do Vašich provozů k provedení pravidelných kontrol HP
  • ostatní veškeré náklady jsou součástí pronájmu HP
 
Tato služba je vhodná pro ty zákazníky, kteří chtějí starost a zodpovědnost za správné a včasné kontroly HP přesunout na nás, odbornou firmu.
Další nespornou výhodou jsou fixní náklady na zabezpečení provozu hasicími přístroji bez meziročních cenových výkyvů způsobených pravidelnými periodickými zkouškami nebo nákupem nových HP z důvodu vyřazení a likvidace HP.
 
Garantujeme stejnou paušální cenu po dobu trvání smlouvy.
 
Jsou-li Vaše provozovny již částečně nebo úplně vybaveny hasicími přístroji, nabízíme výkup Vašich HP podle cen stanovených dohodou mezi naším zástupcem a Vámi a následný pronájem.

CENA - PAUŠÁLNÍ PLATBA