Obsah

Kontrola hasicího přístroje pod stálým tlakem

(celkový čas k provedení 8-13 minut)

1.        Vizuální prohlídka HP

-          kontrola umístění hasicího přístroje

-          kontrola stavu povrchové úpravy a projevů koroze

-          kontrola a zapsání výrobního čísla včetně roku výroby

HP vodní, práškové a pěnové je nutno vyřadit po 20-ti letech od data výroby

HP s náplní CO 2 je nutné vyřadit po 40-ti letech od data výroby

Čas potřebný k řádnému provedení 2-3 min.

2.        Kontrola tlaku kontrolním manometrem

u některých typů HP kontrola funkčnosti vestavěného indikátoru tlaku vynulováním při jeho demontáži

kontrola a výměny těsnících kroužků

při jakémkoliv poškození některého z dílů je nutno jej nahradit pouze originálním schváleným komponentem

není možné používat jakékoliv náhražky – hrozí reálné nebezpečí úrazu

Čas potřebný k řádnému provedení 1-2 min.

3.        Kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou

Vizuální prohlídka hadice se zaměřením na praskliny, vyboulení, event. poškození závitu, vyčištění a namazání všech závitových spojů

Montáž HP po provedené kontrole

-          montáž nástřikové hadice

-          montáž manometru nebo zátky (podle typu HP)

-          očištění nádoby přístroje

Čas potřebný k řádnému provedení 2-3 min.

4.        Zaplombování pojistky

spouště předepsaným způsobem, plomba musí být opatřena rokem provedení kontroly na straně jedné, a na straně druhé číslem pracovníka-kontrolora.

Nalepení kontrolního štítku s datem provedené a datem příští kontroly HP, na štítku musí být údaje, podle nichž lze identifikovat právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která kontrolu prováděla, jméno a číslo kontrolora HP

Sepsání dokladu o kontrole provozuschopnosti HP

Doklad musí obsahovat identifikaci firmy, která provedla kontrolu HP (stejně jako kontrolní štítek), typové označení, výrobní čísla nádoby HP, výsledek kontroly ostatní náležitosti požadované prováděcí vyhláškou č. 246/2001 Sb.

Čas potřebný k řádnému provedení 3-5 min.