Obsah

Hasicí schopnost

Pod hasicí schopností se myslí schopnost hasicího přístroje uhasit specifikovaný zkušební objekt nejvýše přípustným množstvím hasiva daným v ČSN EN 3 část 4 “Přenosné hasicí přístroje: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost”. Hasicí schopnost se od 1. 1. 1997 vyznačuje na typovém štítku hasicího přístroje velikostí největšího zkušebního objektu, který předmětný hasicí přístroj uhasil.

Zkušební objekt se označuje kódovým znakem sestávajícím z čísla udávajícího velikost zkušebního objektu a písmene, které vyjadřuje třídu požáru A nebo B. Pro požáry třídy A jsou všechny zkušební objekty sestaveny ze 14 vrstev hranolů čtvercového průřezu o straně 39 ± 2 mm ze dřeva definovaného v ČSN EN 3 část 1, o délce 500 mm v sudých vrstvách a v lichých vrstvách o délce v dm, rovné číslu udávajícímu velikost zkušebního objektu.

Zkušební objekty mají tudíž v závislosti na velikosti vnější rozměry hranice 500 mm na šířku a 560 mm na výšku a délku 0,5 až 5,5 m. Hasí se po 8 minutách po zapálení hořlavé kapaliny, umístěné ve vaně pod hrání.

Zkušební objekty pro požáry třídy B sestávají z válcových nádobách o hloubce 150, resp. 200 mm a ploše v dm2, která je dána násobkem čísla vyjadřujícího velikost zkušebního ohně konstantou p. O velikosti tohoto zkušebního objektu dává představu průměr nádoby, který se pohybuje v rozmezí od 910 mm u zkušebního objektu 21B po 3000 mm u zkušebního objektu 233B. Jako hořlavá kapalina je předepsán průmyslový heptan, který se nechá před zahájením hašení rozhořet po dobu 60 s.

Minimální požadavky na hasicí schopnost pro nejčastěji navrhované práškové hasicí přístroje a přístroje CO2 jsou uvedené v tab. 1. Zvýrazněn je přístroj s náplní 6 kg prášku který, jak vyplývá z tabulky 1, musí uhasit min. zkušební objekty 21A a 113B.

V případě požáru třídy A to znamená, že musí uhasit požár dřevěné hranice o rozměrech 500 x 560 mm x 2,1 m. Pokud jde o hořlavou kapalinu, musí uhasit zkušební oheň heptanu v nádobě o průměru 2130 mm.

Je logické, že hasicí přístroj o stejné hmotnosti hasiva, které je účinnější nebo je aplikované výhodnějším způsobem, může uhasit větší zkušební objekt. To se projeví ve větším počtu hasicích jednotek, které jsou tomuto hasicímu přístroji přiřazeny.