Navigace

Obsah

 PAUŠÁLNÍ PLATBA ZA REVIZE A DÍLENSKÉ OPRAVY HASICÍCH PŘÍSTROJŮ A POŽÁRNÍCH VODOVODŮ

 
Jako speciální službu nabízíme PAUŠÁLNÍ ZPŮSOB PLATBY za kompletní služby v oblasti kontrol a oprav hasicích přístrojů a požárních vodovodů.
 
Jeho podstatou je skutečnost, že namísto nárazové platby při periodických kontrolách HP jednou ročně, platí zákazník v pravidelných (většinou měsíčních) platbách STANOVENOU A NEMĚNOU CENU. 
 
Každý hasicí přístroj musí po pravidelných intervalech (dvou a pětiletých) projít tlakovou zkouškou. Následek toho je, že oproti uplynulým rokům, kdy prošel hasicí přístroj jen kontrolou, jsou náhle nárazově náklady na jeho provoz v tomto roce podstatně vyšší. Toto PAUŠÁLNÍ PLATBA zcela ELIMINUJE.
 
Při paušálním způsobu platby tento problém odpadá. Jmenovaná tlaková zkouška, ale může to být také náhlá oprava dražšího náhradního dílu, je započítaná v paušálu, který se tímto nemění.
 
Výhody paušální platby:
 
  • Jasně předem daný, stálý způsob a výše platby. Ideální pro společnosti a provozy s pevně daným rozpočtem na dané období.

  • Od doby platnosti smlouvy přebereme všechny povinnosti a odpovědnost zákazníka za provozuschopnost HP, PV a v pravidelných lhůtách stanovených zákonem zabezpečíme řádné a včasné provedení kontrol, oprav a periodických zkoušek, popřípadě výměnu HP za nové z důvodu ukončení platnosti životnosti.

  • Po dobu tohoto smluvního vztahu držíme plnou záruku pro případné kontroly Státního požárního dozoru (SPD). Případné pokuty a penalizace uložené SPD v souvislosti se servisem hasicích přístrojů hradíme v plné výši.

  •