Obsah

Sprinklery po novu
 
                     Pod označením ČAP CEA 4001 12/98(01) vydala Česká asociace pojišťoven (dále jen “ČAP”) technické podmínky na projektování sprinklerových hasicích zařízení, a to jako přímý překlad předpisu CEA 4001:1995 vydaného Evropským pojišťovacím výborem (dále jen “CEA”).
                    Jde o zatím jediné v Evropě platné podmínky stanovující požadavky na projektování těchto systémů, na jejichž znění se byli ochotni dohodnout zainteresovaní experti. Dlouho a netrpělivě očekávaná norma EN 12 845 Stabilní hasicí zařízení. Sprinklerová hasicí zařízení - Projektování a montáž je totiž v současné době ve stavu 20. návrhu a její dovedení do konečné podoby lze očekávat nejdříve po roce 2003. 
                    CEA 4001 byl zpracován na základě všeobecně v Evropě uznávaného kombinovaného předpisu BS 5306 a LPC Pravidla pro sprinklerová hasicí zařízení, což přináší řadu změn oproti u nás doposud zažité “německé filozofii”. ČAP jako řádný člen CEA se obdobně jako ostatní členové CEA zavázala zavést podmínky CEA 4001 ve svých zemích a zrušit stávající technické předpisy pro projektování sprinklerových zařízení vydané národními asociacemi. Uvedené technické podmínky jsou již zavedeny ve Francii a Belgii a letos budou zavedeny ve zbývajících zemích, které jsou členy CEA, včetně Německa, kde skončí, po uplynutí nezbytného přechodného období, platnost směrnice VdS 2092 06/87 ve znění vydávaných dodatků. Technické podmínky ČAP CEA 4001 12/98(01) zohledňují poslední poznatky v oboru sprinklerových hasicích zařízení a v tomto smyslu budou do doby zavedení obdobné normy EN představovat optimální způsob navrhování těchto protipožárních hasicích zařízení. Je nutné na tomto místě opakovaně vysvětlit, že nelze tyto podmínky chápat jako podmínky pojistitelů. Ti pouze iniciovali jejich zpracování ve snaze vykrýt předpisové vakuum v daném oboru. Tato iniciativa je plně v souladu s požadavky blokové výjimky, kterou CEA obdržel od Rady Evropy. Důkazem toho je skutečnost, že podmínky CEA byly vydány až po jejich akceptování organizací EFSAC, která sdružuje evropské organizace zastupující zájmy výrobců a dodavatelů sprinklerových zařízení. Uvedené zásady se dodržují při vydávání všech technických podmínek CEA, které budou následovat, tj. podmínek na projektování systému ESFR, plynových hasicích zařízení, zařízení pro odvětrání tepla a kouře, elektrické požární signalizace, jakož i podmínek stanovujících zkušební požadavky na komponenty těchto zařízení.
 
                     Předpisová filozofie ČAP CEA 4001 12/98(01)
 
                    V úvodní části jsou uvedeny požadavky na dokumentaci nezbytnou pro jednotlivé etapy přípravy a zpracování projektu sprinklerového hasicího zařízení. Nutno uvést, že se jedná o rozsah a úroveň dokladace sprinklerového zařízení, na jaký nejsme doposud od tuzemských dodavatelů zvyklí.
 
Nově jsou označeny třídy rizika, podle kterých se následně provádí návrh sprinklerového zařízení.
 
       - LH - malé riziko
       - OH - střední riziko
       - HHP - vysoké riziko/výroba
       - HHS - vysoké riziko skladování
 
                    Z tabulky níže si lze udělat představu o nedůležitějších parametrech, ze kterých se vychází při návrhu sprinklerového zařízení v závislosti na jednotlivých třídách rizika. Pro srovnání jsou uvedena projekční kritéria současně platné směrnice VdS 2092 06/87 ve znění dodatku S1/98.
 
K zásadní změně dochází u vodních zdrojů. Jako akceptovatelné jsou:
 
       - veřejná vodovodní síť - pokud splňuje požadavky na průtok a tlak
       - zásobní nádrž - s plným nebo redukovaným objemem nebo gravitační nádrž
       - nevyčerpatelné zdroje - přirozené nebo umělé zdroje jako řeky, přehrady, jezera
       - tlakové nádrže - pouze pro riziko LH a OH1
 
                     Novinkou je zavedení pojmů jednoduchý zdroj vody, zdroj vody se zvýšenou spolehlivostí, zdvojený zdroj vody. V prvním případě jde o veřejnou vodovodní sítí s posilovacími čerpadly nebo bez nich, nebo tlakovou nádrž, nebo gravitační nádrž, nebo zásobní nádrž s jedním nebo více čerpadly, nebo nevyčerpatelný zdroj s jedním nebo více čerpadly.
                    Zdroj se zvýšenou spolehlivostí je jednoduchý zdroj vody, který vykazuje vyšší stupeň spolehlivosti. Toho se dosáhne např. u veřejné vodovodní sítě napájením z obou stran minimálně ze dvou vodních zdrojů, přičemž každý z nich musí mít samostatné přívodní potrubí. V případě zásobní nádrže musí být použito minimálně dvou čerpadel a nádrž musí mít plný objem, tj. zásobu vody dostatečnou ke krytí projekčních požadavků po stanovený provozní čas. Tento typ zdroje vody se předepisuje např. pro výšková sprinklerová zařízení (viz dále) u rizika vyššího než OH3 nebo pro sprinklerová zařízení určená pro ochranu osob.
                    Konečně zdvojený zdroj vody je takový, který se skládá ze dvou vzájemně nezávislých jednoduchých zdrojů. Významnou změnou přinášející zjednodušení návrhu rozměrů potrubí je možnost využít tzv. předkalkulované soustavy. Na rozdíl od soustavy úplně hydraulicky vypočítané se v tomto případě rozměry potrubí stanovují pro standardní řešení rozváděcího potrubí z tabulek. Jde o praxi dlouhodobě používanou ve Velké Británii. Prakticky se hydraulický výpočet redukuje na část potrubí soustavy od tzv. uzlového bodu k výtlaku čerpadla.
                    U soustavy s úplným výpočtem se provádí hydraulický výpočet pro všechna potrubí, tj. od posledního sprinkleru až k výtlaku čerpadla. Tento způsob je předepsán např. pro vysoké riziko HHS - skladování a pro síťová nebo okruhová uspořádání potrubní sítě.
                    Pokud jde o sprinklerové hlavice podmínky ČAP CEA 4001 12/98(01) samozřejmě již reflektují rozdělení sprinklerů podle tepelné citlivosti. Třídu citlivosti - vysoká, střední nebo normální lze zjistit pro konkrétní sprinkler ze seznamů certifikovaných komponentů vydávaných VdS a LPCB a certifikátu vydaného autorizovanou osobou, kterou byl určen Požárně atestační a výzkumný ústav stavební Praha, a. s., AO č. 216. 
                    Podmínky ČAP CEA 4001 12/98(01) nově zavádějí kritéria pro navrhování sprinklerových zařízení pro specifické oblasti použití, kam patří vícepodlažní budovy, výškové budovy s tzv.výškovým zařízením, kde rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším sprinklerem je větší než 45 m, ochrana osob.
                    U vícepodlažních budov s rizikem OH a mokrou soustavou je možné a účelné rozdělení sprinklerové soustavy do zón s maximálním počtem sprinklerů v zóně 500. V tomto případě se instaluje ventilová stanice s dvěma uzavíracími ventily (před a za stanicí) a obtokem s třetím uzavíracím ventilem. Požaduje se monitorování stavu otevření všech tří ventilů. Zmíněná sprinklerová ochrana osob zahrnuje požadavky na návrh sprinklerového zařízení s prioritním účelem ochrany osob. Soustava se v tomto případě dělí do zón, tentokrát s maximálním počtem sprinklerů - 200. Požaduje se instalace sprinklerů s vysokou tepelnou citlivostí a alespoň jeden jednoduchý zdroj vody se zvýšenou spolehlivostí.
 

Podmínky ČAP CEA 4001 12/98(01)

Třída rizika

Intenzita
dodávky
(l/min.m 2 )

Provozní čas

(min)

Účinná plocha
mokrá/suchá
(m 2 )

LH

2,25

30

84/nepovoluje se

OH1

5,0

60

72/90

OH2

5,0

60

144/180

OH3

5,0

60

216/270

OH4

5,0

60

360/nepovoluje se

HHP1

7,5

90

260/325

HHP2

10,0

90

260/325

HHP3

12,5

90

260/325

HHP4

zaplavovací

90

neaplikovatelné

HHS 1) 1-4

7,5-30

90

260-300 mokrá
320-375 suchá

Směrnice VdS 2092 06/87 ve znění ČAP VdS 013 11/97

Třída rizika

Intenzita
dodávky
(l/min.m 2 )

Provozní čas

(min)

Účinná plocha
Mokrá/suchá
(m 2 )

BG1

2,5

30

150/150

BG2.1

5,0

40

150/150

BG2.2

5,0

40

260/375

BG2.3

5,0

40

375/375

BG3.1

7,5

60

260/325

BG3.3

10,0

60

260/325

BG3.3

12,5

60

260/325

BG4,1 až BG4.4

7,5-30,0

60 až 90 

260-300 mokrá
325-375 suchá

1) uvedené požadavky na intenzitu, provozní čas a účinnou plochu se mění podle typu a výšky skladování
 
                     Závěr
 
                    Vydáním podmínek ČAP CEA 40001 12/98 (01) dochází i v České republice k dlouho očekávanému posunu v předpisových požadavcích na spinklerová hasicí zařízení. Nově zavedené požadavky jsou shodné s evropskou praxí, což je jeden z postupných kroků v harmonizaci technických předpisů v České republice. To je důvod pro jejich co nejrychlejší zavedení do naší projekční praxe. Uvedené technické podmínky budou průběžně doplňovány včetně národní přílohy, na jejímž znění se budou nadále podílet tuzemští výrobci působící na našem trhu.
                    S poukazem na existenci ČAP CEA 4001 12/98 (01) lze považovat stávající dosud platný soubor sprinklerových předpisů ”87” který odráží technickou úroveň v oboru sprinklerových hasicích zařízení v úrovni 1987 za překonaný a neodpovídající nejnovějším poznatkům vědy. Až do odvolání (obdobně jako v SRN) lze pro navrhování sprinklerových zařízení využívat směrnici VdS 2092 06/87 ve znění ČAP VdS 013 11/97 s přihlédnutím k poslednímu dodatku vydanému VdS. Tento předpis stanovuje požadavky i na pěnová sprinklerová zařízení a uvádí některé další specifické aplikace, které v předpisu ČAP CEA 40001 12/98 (01) nejsou dosud obsaženy.
                    Pro úplnost je třeba dodat, že postup v zavádění technických podmínek CEA je harmonizován s postupem VdS, s kterým ČAP úzce spolupracuje. Napojení na CEA a VdS dává záruku, že naše předpisové aktivity na úseku požárně bezpečnostních zařízení jsou souhlasné s postupem členských zemí EU při plném respektování předpisových aktivit CEN.
 
                     Vysvětlivky:
 
EFSAC – European Fire and Security Council, evropský poradní výbor pro požár a bezpečnost, viz Záhadné zkratky, aneb co je to CEA a EFSAC, 150-HOŘÍ č. 12/97
VdS – Svaz pojistitelů majetku, viz Záhadné zkratky, aneb co je to VdS, 150-HOŘÍ, č. 6/97
LPCB – Loss Prevention Certification Board –certifikační orgán LPC (Loss Prevention Council) – Výbor pro prevenci škod, viz Záhadné zkratky, aneb co je to LPC, LPCB a EFSG, 150-HOŘÍ, č. 3/99

Autor: Ing. Pavel RYBÁŘ
předseda pracovní skupiny Požár České asociace pojišťoven

Článek převzat z odborného časopisu požární ochrany 150 Hoří