Obsah

VODNÍ stabilní hasicí zařízení se dělí na zařízení

 - sprchové

 - mlhové

 - clonové.

Používá se především tam, kde je možné dosáhnout uhašení chladícím efektem (tj. snížením teploty hořlaviny a okolního přostředí pod zápalout teplotou hořlaviny).

PĚNOVÉ stabilní hasicí zařízení rozdělujeme podle druhu pěny na zařízení konstruované pro hašení 

 - chemickou pěnou

 - vzduchovou pěnou

PLYNOVÉ stabilní hasicí zařízení

Používá se tam, kde je elektrické zařízení pod napětím a všude tam, kde může při hašení jinými hasícími látkami dojít k poškození technologického nebo jiného zařízení.

HALONOVÉ stabilní hasicí zařízení

Halonová SHZ jsou v některých případech řazena mezi plynová SHZ. Vzhledem k tomu, že ne všechny halony se chovají při hašení jako plyn a také proto, že hasicí účinek je poněkud odlišný než je tomu u CO2, řadí se většinou halony do samostané skupiny hasicích látek.

PRÁŠKOVÉ stabilní hasicí zařízení

Práškové stabilní hasicí zařízení se rozlišuje podle výtlačného média (dusík, CO2 nebo vzduch) a podle způsobu natlakování zásobníku plynem (expanzím šokem nebo postupným naplňováním).                                                                                              Používá se tam , kde je třeba uhasit plameny při výronech plynů nebo hoření par hořlavých kapalin.