Obsah

Ocelové nosné konstrukce

Ocel je nehořlavá stavební hmota.

Působením vysokých teplot klesá mez kluzu a tím únosnost stavební konstrukce.

Při zahřátí oceli na cca 500 st. C klesne únosnost oceli na 60%.

 

Konstrukce jsou během zkoušky požární odolnosti zatěžovány různými křivkami

– požárními scénáři.

Nižší křivka se nazývá normová (popř. ETK nebo ISO křivka) a je používána

nejčastěji. Vyšší namáhání vyvozuje hydro – karbonová křivka (použití při

aplikacích v petrochemickém průmyslu).

V obou případech je dosažena kritická teplota nejpozději v 15. (20.) minutě (v

závislosti na masivnosti profilu).

Subtilnější prvky se prohřejí v celém průřezu rychleji, než prvky masivní. Tím je

rychleji dosažena návrhová (kritická) teplota a mezní stav únosnosti – R.

Vliv „masivnosti“ průřezu na celkovou požární odolnost konstrukce je vyjádřen

poměrem obvodu profilu– Ap (u nechráněných prvků Am) k průřezové ploše

profilu – V.

Dříve O/F, O/A, U/A.

Profily s nižším poměrem Ap/V vyžadují menší tl. Ochrany než profily s vyšším

Ap/V.

Existuje více způsob u ochrany ocelových konstrukcí před účinky požáru:

-vytvořit statické rezervy tak, aby bylo dosaženo návrhové teploty až v čase

požadované požární odolnosti.

Použitelné do R15.

V případ e uzavřených dutých profil u (sloup u ) je možné tyto prvky vyplnit

betonem. Pro R 15, R 30, popř. v některých případech R 45.

Nástřik omítkovinou.

Lze docílit až R 180, podmíněno však možností aplikace mokrého

technologického procesu a následným provedením povrchové úpravy.

Aplikace rovněž podmíněna teplotou a vlhkostí v prostoru provádění prací.

Zpěňující nátěrové hmoty – zachovávají zcela viditelnou ocelovou konstrukci.

Splňují R 15, R 30, výjimečně R 45.

Aplikace rovněž podmíněna teplotou a vlhkostí v prostoru provádění prací.

Obklady deskovými materiály.

Jednoduchá montáž, dlouhá (neomezená) životnost, až R 180, popř. 240, snadné

dodržení tloušťky.

Zakrytí ocelových prvk u plošnými konstrukcemi – podhledy Rp.