Navigace

Obsah

                                         Školení o požární ochraně


Provádíme školení vedoucích zaměstnanců a požárních hlídek. Školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně se provádí do tří měsíců po nástupu do funkce. Školení provádí odborně způsobilá osoba a opakuje se jednou za tři roky, nevyplývý-li z posouzení požárního nebezpečí častější potřeba školení. Odborná příprava zaměstnanců zařazených do požárních hlídek podle §16 zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů se provádí nejméně jednou za rok. U požární hlídky zřízené na dobu trvání požárně nebezpečné činnosti se odborná příprava zaměstnanců provede před započetím této akce nebo činnosti. Jestliže jde o opakovanou akci nebo činnost a v požární hlídce jsou zařazeni stejní zaměstnanci, provádí se jejich odborná příprava též nejméně jednou za rok.

 

Školení zaměstnanců o požární ochraně (dále jen "školení zaměstnanců") obsahuje seznámení

  • s organizací a zajištěním požární ochrany a se základními povinnostmi vyplývajícími z předpisů o požární ochraně,

  • s požárním nebezpečím vznikajícím při činnostech provozovaných právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou v místě výkonu práce zaměstnance

  • s požárním řádem, s požárními poplachovými směrnicemi, popřípadě s požárním evakuačním plánem a další dokumentací obsahující stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech vykonávaných na pracovišti,

  • se zvláštními požadavky na provoz a obsluhu instalovaných technických zařízení v případě požáru,

  • se zajištěním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době,

  • s rozmístěním a se způsobem použití věcných prostředků požární ochrany na pracovišti,

  • s funkcí, popřípadě způsobem obsluhy požárně bezpečnostních zařízení na pracovišti.
     

Poradenství v oblasti požární ochrany

Tuto službu nabízíme nejen právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, ale i každému, kdo se chce dozvědět neco o požární ochraně v oblasti prevence.