Obsah

Podhledy

Kromě podhled u s klasifikací Rp (viz ochrana oceli a železobetonu) se vyskytují

rovněž podhledy ve funkci samostatného požárního předělu – klasifikace EI. Tyto

EI podhledy mohou být namáhány ohněm nejenom zdola, ale i shora.

Podhled Rp „pouze“ zvyšuje požární odolnost stávající stropní nosné konstrukce.

Požárně dělící konstrukce začíná tedy na spodním líci podhledové desky a končí

na horním líci stropní konstrukce.

Ve stropní dutině se nesmí vyskytovat žádné požární zatížení. Pak REI CELK =

REI 1 + R p .

REI CELK je celková požární odolnost stropní konstrukce vč. zavěšeného podhledu,

REI 1 je původní požární odolnost stropní konstrukce. – Postup dle 5.2 C SN 73

0810:1996.

Pokud se ve stropní dutině požární zatížení vyskytuje (do 15 kg/m 2 , max. 1/3

požárního zatížení pod podhledem), lze ještě tento druh podhledu použít, REI 1

však musí plnit REI CELK min ze 2/3. – Postup dle 5.6 C SN 73 0810:1996.

Podhledy – samostatné požární předěly:

Při požáru zdola chrání instalace umístěné nad podhledem.

Při požáru ve stropní dutině chrání prostory pod podhledem (CHÚC).

Je třeba zohlednit vestav e ná svítidla, revizní otvory, prostupy instalací, nosné

prvky stropu (zvláště při požáru shora).

Celoplošně montovaný podhled.

Rastrový podhled.

Samonosný podhled.

Samonosný podhled demontovatelný.