Navigace

Obsah

                         Zpracování dokumentace požární ochrany


Vytváříme dokumentaci určenou zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a další dokumentaci určenou pro splnění opatření vyplývajících z různých posouzení nebo činností.

Dokumentaci požární ochrany tvoří : 

 

 • Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím včetně míst, kde se tyto činnosti vykonávají

  a) označení druhu provozované činnosti a uvedení místa, kde je tato činnost provozována,
  b) uvedení údajů o provozované činnosti rozhodných pro přiřazení charakteristik potřebných pro začlenění,
  c) přiřazení charakteristik, kterými jsou definovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 a 3 zákona) k činnosti a místu podle písmene a), d) prohlášení právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby o začlenění.

 • Posouzení požárního nebezpečí

 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany

 • Požárně poplachové směrnice

 • Požární řád pracoviště

 • Požární evakuační plán

 • Dokumentace zdolávání požáru

 • Požární kniha

 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců ,odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců, odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany

 • Řád ohlašovny požáru

 • Dokumentace o připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky

 • Součástí dokumentace požární ochrany je také další dokumentace obsahující například bezpečnostní listy, bezpečnostní dokumentace,návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků...

 • přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek


   

Způsob vedení dokumentace požární ochrany

 • Dokumentaci požární ochrany zpracovává, popřípadě vede podle § 27 odst. 1 odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.
 • Součástí dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 1 je také uvedení místa a rozsahu její účinnosti, datum zpracování nebo provedení záznamu, jméno a odborná způsobilost zpracovatele, popřípadě osoby, která dokumentaci vede.

 • Dokumentaci požární ochrany uvedenou v § 27 odst. 1 písm. a) až i) schvaluje statutární orgán právnické osoby nebo jím pověřený vedoucí zaměstnanec, podnikající fyzická osoba nebo její odpovědný zástupce před zahájením činnosti, k níž se dokumentace vztahuje.

 • Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) až i), včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek, a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah.

 • Požadavky stanovené na obsah některých druhů dokumentace požární ochrany podle § 27 odst. 1 mohou být zapracovány do jiné organizační nebo provozní dokumentace vedené právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou (např. organizační řád, provozní řád, technologické postupy). Jsou-li v takovém případě splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 až 3, považují se tyto části jiné organizační nebo provozní dokumentace za příslušné druhy dokumentace požární ochrany.