Obsah

Železobetonové konstrukce

Krycí vrstva betonu chrání výztuž před dosažením kritické teploty.

Prudkým zvýšením teploty při požáru však dochází ke změně vlhkosti obsažené v

betonu na vodní páry = velké zvýšení tlaku = odstřelování krycí vrstvy betonu =

obnažení výztuže = dosažení kritické teploty.

Požární odolnost že prvk u (stropní desky, průvlaky, sloupy) je závislá na

rozměrech, ale i na tl. krytí výztuže.

V případ e nedostatečného krytí je možné zajistit požadovanou požární odolnost

použitím:

-nástřiku omítkovinou,

-přímým obkladem,

-zavěšeným podhledem.

Minimální krytí výztuže je třeba dodržet pro oba směry výztuže.

V případ e použití zavěšených podhledů je třeba splnit minimální výšku zavěšení

(a to i v místě vestav e ného svítidla, popř. nosného profilu).

Ve stropní dutině se nesmí vyskytovat žádné, popř. pouze omezené požární

zatížení.

Zvláštním druhem obkladu železobetonu je obklad armovacích pás u z oceli, popř.

uhlíkových vláken.

Tl. Protipožární ochrany není dimenzována na kritickou teplotu oceli (uhlíkových

vláken), ale na kritickou teplotu lepidla = teplotu, po kterou je lepidlo schopné

přenášet síly.