Obsah

Dřevěné konstrukce

Dřevo po vyschnutí a dosažení zápalné teploty odhořívá po povrchu. Vnitřní část

profilu zůstává však nadále nosná.

Zvýšení požární odolnosti dřev e ných konstrukcí lze dosáhnout použitím zpěňujících nátěrů, přímých obkladů, popř. zabudováním do konstrukce.

Obklad dřevěných nosných konstrukcí.

Protipožární nátěr.

Zabudování dřevěných nosných prvk u do konstrukce stropu.

Zabudování dřevěných nosných

prvk u do konstrukce st e ny.