Navigace

Obsah

Pro zabezpečení požární ochrany u právnických a podnikajících fyzických osob je důležité začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí podle novelizace zákona 133/1985Sb. ČNR o požární ochraně a prováděcí Vyhlášce 246/2001 Sb.

Kategorie činností bez zvýšeného požárního nebezpečí

Prováděcí právní předpis stanoví pro právnické a podnikající fyzické osoby (dále jen subjekty), u nichž nebylo stanoveno množství,druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostními zařízeními, instalovat a zabezpečovat alespoň přenosné hasící přístroje, provádět preventivní požární prohlídky na pracovištích s nejméně třemi zaměstnanci anebo s přístupem veřejnosti, provádět zápisy o provedené preventivní prohlídce prokazatelným způsobem. Zabezpečit pravidelné školení o požární ochraně prostřednictvím technika požární ochrany: vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců.

Kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Subjekt provozující tuto činnost je povinen stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany technikem požární ochrany nebo osobou odborně způsobilou. Školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců , zaměstnanců, preventistů požární ochrany preventivních požárních hlídek, provádět preventivní požární prohlídky. Provádět zápisy o provedené preventivní prohlídce prokazatelným způsobem

Kategorie činností s vysokým požárním nebezpečím.

Subjekty jsou povinny stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany technikem požární ochrany nebo osobou odborně způsobilou. Při posuzování činností s vysokým požárním nebezpečím se bude postupovat obdobně, jako při výše uvedenému určování podmínek požární bezpečnosti u činností se zvýšeným požárním nebezpečím , a dále jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby provést : Posouzení požárního nebezpečí . Zabezpečit školení a odbornou přípravu o požární ochraně: vedoucích zaměstnanců , zaměstnanců, preventistů požární ochrany preventivních požárních hlídek. Provádět preventivní požární prohlídky. Provádět zápisy o provedené preventivní prohlídce prokazatelným způsobem.

Plnění většiny povinností podle zákona(v zákoně přesně citované) o požární ochraně může provádět pouze osoba odborně způsobilá (§11zákona), případně technik požární ochrany. Preventista požární ochrany nemá odbornou způsobilost a svojí činnost vykonává na základě absolvování odborné přípravy.

Subjekty, které provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím, jsou povinny prostřednictvím odborně způsobilé osoby (§11 odst.1 zákona) zabezpečit posouzení požárního nebezpečí ( dále jen POSUZO) z hlediska ohrožení osob, zvířat a majetku a plnění dalších povinností na úseku požární ochrany (§6a,odst.1). Subjekty musí předložit POSUZO místně příslušnému SPD před zahájením činnosti. Změní-li se charakter, podmínky nebo rozsah provozované činnosti, subjekty písemně vyrozumí o této skutečnosti orgán SPD a podle jeho pokynu POSUZO doplní nebo přepracují nebo předloží ke schválení nové POSUZO.