Navigace

Obsah

Stanovisko k nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

 

Vážení zákazníci,

ohledně uplatňování nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a signálů, sdělujeme toto stanovisko.

Při rozhodování o umístění a volbě materiálu na značení pro únik a evakuaci osob je nutné vycházet ze základního pravidla, že umístění značek musí být takové, aby osoba mohla bezpečně nejkratší cestou opustit kriticky ohrožený prostor. Při navrhování systému informativního značení doporučujeme vycházet zejména z analýzy času potřebného pro únik osob z ohroženého prostoru. Zvolený bezpečnostní orientační systém musí umožnit, aby při zakouření prostor bylo značení pro ohrožené osoby, případně pro hasiče či záchranáře bezpečným vodítkem. Proto je nutné při analýze potřeb zvážit i světelně-technické parametry prostor s ohledem na počet osob nebo zvířat zdržujících se na pracovišti a v přilehlých prostorech, berouce v úvahu i zajištění požární ochrany při sníženém provozu a v mimopracovní době.

 

Informační značky však musí být viditelné a dostatečně kontrastní i za nepříznivých světelných podmínek. Při volbě materiálů je nezbytné posoudit míru požárního nebezpečí objektu, kde má být značení instalováno. Jiný druh materiálu může být volen v případě, že provedení objektu je z materiálů, jejichž technicko bezpečnostní parametry jsou z hlediska nebezpečí požáru bezpečné, naopak jiné požadavky na volbu materiálu musí zaměstnavatel posoudit v případě, že se jedná o pracovní činnosti se zvýšeným nebo vysokým nebezpečím výbuchu nebo požáru. Zaměstnavatel může v systému kombinovat značku z retroreflexního materiálu, značku z fotoluminiscenčního materiálu, s elektricky napájenými značkami a značkami bez fotoluminiscenční nebo retroreflexní vrstvy dle svých možností a potřeb.

 

Posouzení, zda stávající značení je i nadále vyhovující, musí vycházet z analýzy konkrétního stavu a nemůže být zobecňováno. V praxi může dojít k situaci, že část systému bezpečnostního orientačního značení bude vyhodnocena jako vyhovující, zbývající ne. U značek osazovaných po nabytí účinnosti nařízení vlády zaměstnavatel musí dodržet požadavky nařízení vlády. Nařízení vlády však není rigidní a ponechává zaměstnavateli možnost volby mezi různými druhy materiálů, používaných na výrobu značek, dle jeho potřeb a možností.