Obsah

 

Těsnění dilatačních spár

CP 672 Protipožární nástřik na spáry

Certifikát AO 204 č. 080-001741 ze dne 16. 1. 2004

Certifikát TSÚS č. 5002A/04/0511/1/C/C04

BS476 Part20

                                                                       Těsnění dilatačních spár mezi stropní konstrukcí a opláštěním El 120 min

Oblasti použití

Nástřiková protipožární hmota pro konstrukční spáry, kde lze očekávat

velké dilatační pohyby konstrukcí.

Těsnění dilatačních spár mezi stěnami a stropní konstrukcí.

Těsnění spár mezi požárně dělicímí konstrukcemi a opláštěním budov.

Spáry namáhané extrémní dilatací.

Zásady aplikace

Betonové konstrukce a zdivo.

Šířka spár do 450 mm.

Minimální troušťka konstrukce 100 mm.

Testováno podle

BS476 Part20.

UL 2079.

ASTM E1399, ASTM E 84.

Nepoužívat na

Prostupy kabelů a potrubí.

Místa vystavená působení vody.

Teploty nad 90°C.

Bezpečnostní opatření

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte odděleně od potravin.

Používejte ve větraných prostorách.

Zamezte styku s pokožkou a očima.

Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné

brýle nebo obličejový štít.

Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.

Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou

pomoc.

Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.

Technická data

CP 672 Protipožární nástřik spár

(při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)

Chemický základ

latexová disperze

Barva

červená

Konzistence

nástřiková hmota

Objemová hmotnost

1,23 g/cm3

Doba vytvoření povlaku

cca 30 – 45 min

Doba vytvrzení

cca 1,5mm / 24 hod

Hodnota Ph

8

Teplota při aplikaci

+5°C až +32°C

Teplota při skladování

+5°C až +25°C

Doba tvrdnutí

3 -5 dnů

Schopnost pohybu spáry

až 50%

Chraňte před mrazem

 

 

CP 672 Protipožární nástřik spár

 

Popis

Barva

Balení

 Číslo výrobku

CP 672 Protipožární nástřik spár

Kbelík 19 litrů (25,5 kg)

 Protipožární nástřik

červená

1

373227

 

 

Hlavní výhody při použití

Testováno přímo pro použití na spáry u opláštění budov.

Schopnost dilatačních pohybů otestovaná v reálných podmínkách.

Extrémně dobrá přilnavost k většině materiálů.

Životnost 30 let, maximální elasticitu lze doložit zkušebním protokolem.

Zabraňuje prostupu kouře díky doporučenému přesahu na konstrukcích.

Snadná a rychlá aplikace díky použití stříkacích přístrojů zajistí

úsporu času a nákladů.

Neobsahuje halogeny, azbest a rozpouštědla a je vhodná pro použití

v interiérech budov.

Vodou ředitelná báze zaručuje dobrou zpracovatelnost, nanášení

a čištění stříkacích přístrojů.

  

Postup montáže

CP 672 je určen pro těsnění dilatačních spár ve stěnách a stropech

Příprava spáry a instalace výplňového materiálu

Vyčistěte spáru po obou stranách, aby povrch byl zbaven mastnoty,

prachu a jiných nečistot bránících dokonalému přilnutí. Kovové

povrchy mohou být vyčištěny utěrkou namočenou v rozpouštědle.

Dilatační spáry musí být vyplněny vrstvou 100 mm minerální vaty,

pro šířku spár do 225 mm objemovou hmotností 60 kg/m3, pro

šířku spáry 225-450 objemovou hmotností 140 kg/m3 tak, aby bylo

zajištěno přilnutí nástřiku k podkladu na obou stranách spáry.

CP 672 dokonale přilne k většině podkladových materiálů (beton,

kov, sklo, zdivo...).

Postup montáže

Aplikace nástřiku CP 672

Nastříkejte požadovanou vrstvu CP 672 3 mm tak, aby vrstva po

zaschnutí dosahovala tloušťku 1 mm a odpovídala rozměrům v tabulce

doporučení pro aplikaci.

Pro aplikaci CP 672 použijte bezvzduchové stříkací pistole jako

např. Wagner Finish (doporučené přístroje konzultujte s pracovníky

Hilti).

Dokončené utěsnění vrstvou 3 mm CP 672 ponechte minimálně

5-7 dní při teplotě 22°C zaschnout a vytvrdnout.

V případě dalších otázek týkajících se aplikace nástřiku CP 672 a rozsahu

jeho použití kontaktujte zástupce firmy Hilti.

Sledujte datum expirace na obalu výrobku.

Chraňte před mrazem.

Spára by měla být označena identifikačním štítkem. Štítek umístěte

viditelně vedle ucpávky.

 

Doporučení pro aplikaci

 

Max. rozměry

Hloubka vrstvy

Přesah nástřiku

Výpňový materiál

Požární odolnost

25 – 225 mm

3 mm

(1 mm zasucha)

min. 12,5 mm

min. vata 60 kg/m3

100 mm vrstva

El 90

225 – 450 mm

3 mm

(1 mm zasucha)

min. 12,5 mm

min. vata 140 kg/m3

100 mm vrstva

El 120

 

 

CP 672 Tabulka spotřeby

Odhad spotřeby při nástřiku vrstvy o tloušťce 3 mm, čímž dosáhneme

tloušťky 1 mm po jejím vyschnutí.

 

Šířka spáry

Šířka spáry včetně přesahu

12,5 mm obou stranách (mm)

Délka spáry v běžných metrech

(z balení 19 litrů)

25

50

110

50

75

75

75

100

55

100

125

45

150

175

35

200

225

30