Obsah

Popis: Nebezpečné látky E - výbušný
Popis: Nebezpečné látky O - oxidující
Popis: Nebezpečné látky F - vysoce hořlavý
Popis: Nebezpečné látky F+ - extrémně hořlavý
Popis: Nebezpečné látky T - toxický
Popis: Nebezpečné látky T+ - vysoce toxický
Popis: Nebezpečné látky Xn - zdraví škodlivý
Popis: Nebezpečné látky Xi - dráždivý
Popis: Nebezpečné látky C - žíravý (korozní)
Popis: Nebezpečné látky N - nebezpečný pro ŽP

Objednávky: FEHAS s.r.o., p. Komárek tel. 731102660