Obsah

 

Rozebíratelné těsnění prostupů kabelových
tras a potrubí v požárně dělicí konstrukci
Prostup instalací stěnou El 90 min
CP 657 Protipožární tvarovky
Certifikát AO 204 č. 080-001756 ze dne 19. 1. 2004
Certifikát TSÚS č. 5002A/04/0132/1/C/C04 zo dňa 12. 02. 2004
 
Oblasti použití
Rozebíratelné utěsnění umožňující časté dodatečné změny ve vedení
instalací.
Protipožární těsnění prostupů jednotlivých kabelů, kabelových svazků
a kabelových tras.
Těsnění izolovaného nehořlavého potrubí.
Těsnění plastového potrubí do 50 mm.
 
Zásady aplikace
Stěny od 100 mm.
Stropy od 150 mm.
Betonové konstrukce, porobeton, zdivo, sádrokarton.
 
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin.
Používejte ve větraných prostorách.
Zamezte styku s pokožkou a očima.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.
 
Technická data
CP 657 Protipožární tvarovky
(při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)
 
Rozměry
200 x 130 x 50 mm
Barva
Červená
Objemová hmotnost
0,27 g/cm3
Expanze při 600°C
1:5 zvětšení objemu
Teplota při aplikaci
+5 až +40°C
Dlouhodobá teplotní odolnost
-15 až +60°C
 
CP 611A Zpěňující protipožární tmel
(při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)
 
Stupeň hořlavosti ČSN/STN 730862
B
Objemová hmotnost
1,3g/cm3
Chemický základ
zpěňující akrylát – disperze
Barva
Šedá
Schopnost dilatace
10 %
Teplota při zpracování
+5 až +40°C
Dlouhodobá teplotní odolnost
-40 až +140°C
Doba vytvoření povlaku
cca 10 min
Doba vytvrzení
2 mm/3 dny
Doba skladovatelnosti
(přil 20°C na suchém místě)
12 měsíců

 

CP 657 Protipožární tvarovky
 
Popis
Barva
Balení
Číslo výrobku
CP 657 Protipožární tvarovky
červená
26 ks
369290
CP 611A Zpěňující protipožární tmel
šedá
20 ks
220351/2
CS 201-P1 Ruční vytlačovací přístroj
1 ks
225555/2
 
Hlavní výhody při použití
Vhodné při časté změně ve vedení kabeláže.
Snadná montáž a demontáž bez použití speciálních nástrojů.
Univerzální a opakovatelné použití (např. dočasná protipožární prevence).
Funkční ihned po instalaci.
Nepropouští kouř.
Neobsahuje rozpouštědla a halogeny.
Testováno podle BS 476: Part 20, 1987, DIN 4102 T.1, DIN 4102 T.2.
 
Doporučení pro montáž ucpávky
 
 
Stěna
Strop
Min. tloušťka stavební
konstrukce
100 mm
150 mm
Max. velikost
prostupu
600 x 700
700 x neomezeno
Požární odolnost
El 90
El 60
El 30
tloušťka přepážky
200 mm
160 mm
120 mm
tloušťka přepážky
200 mm
160 mm
120 mm
Max. porůměr ocel.
potrubí
168,3 mm
168,3 mm
Max. průměr
měděného potrubí
88,9 mm
88,9 mm
Max. tloušťka
hořlavé izolace
40 mm
40 mm
Max. průměr plast.
potrubí bez manžety
50 mm
50 mm
Min. vzdálenost
mezi instalacemi
25 mm
25 mm

 

 

 Prostup kabelové trasy stěnou El 90 min Detail prostupů kabelových tras EL 90 min
 
Postup montáže
CP 657 pro těsnění prostupů kabelů a potrubí
Vyčistěte prostup. Kabely, kabelové lávky a potrubí musí být instalovány
podle příslušných předpisů.
V místech bez kabelů vyplňte prostup „na vazbu” protipožárními tvarovkami
CP 657. Pro požární odolnost EI 90 minut vytvořte z tvarovek
přepážku o tloušťce 200 mm. Pro EI 60 min vytvořte z tvarovek
přepážku o tloušťce 160 mm a pro EI 30 vytvořte z tvarovek přepážku
o tloušťce 120 mm.
V místech styku s kabely a trubkami odřízněte část tvarovky tak, aby
ji bylo možno vložit okolo kabelů.
U prostupů kabelových lávek a potrubí musí být mezery mezi kabe-
Ausführungsschild
ly a ostatní nevyplněné štěrbiny zatmeleny protipožárním tmelem
CP 611A.
Dodatečně pokládanou kabeláž protáhněte otvorem vyříznutým
nebo provrtaným v ucpávce. Neutěsněné štěrbiny okolo dodatečně
protaženého kabelu dotěsněte tmelem CP 611A.
Zkontrolujte pečlivě utěsnění prostupu i všech mezer a zda provedení
ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž. Upozorněte
písemně investora, že je nutno v rámci zákonem stanovených
revizí kontrolovat neporušenost ucpávky.
Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte
viditelně vedle ucpávky.
 

Postup montže 

CP 657 Tabulka pro odhad spotřeby
 
Velikost
prostupu
Rozměry
šířka x výška
Požární odolnost EL 90
Požární odolnost EI 60
Požární odolnost EI 30
CP 657
CP 611A
CP 657
CP 611A
CP 657
CP 611A
0,05 m2
200 x 250 mm
8
2
7
2
5
2
0,1 m2
250 x 400 mm
16
3
13
3
10
2
0,2 m2
500 x 400 mm
31
3
25
4
19
3
0,3 m2
600 x 500 mm
46
4
37
4
28
4
0,4 m2
800 x 500 mm
62
5
49
5
37
4
0,5 m2
1000x500mm
77
6
62
6
46
5
 
 
 
Počet ks CP 657 a počet tmelů CP 611A potřebných pro zabezpečení prostupu podle plochy otvoru a požadované požární odolnosti.