Obsah

 

Těsnění prostupů
v požárně dělicích konstrukcích
 
Prostup kabelové trasy stěnou El 90 min
CP 636 Protipožární malta
Certifikát AO 204, č. 080-001231 ze dne 30. 7. 2003
Certifikát TSÚS č. 5002A/02/0264/1/C/C04 zo dňa 26. 04. 2002
DIN 4102 T.2, BS 476
 
Oblasti použití
Trvalé utěsnění středně velkých až velmi velkých prostupů kabelových
tras.
V případě nutnosti zajistit možnost dodatečných změn ve vedení
instalací, lze kombinovat se systémy CP 611A, CP 657, CP 651.
Vhodné i do prostor s vlivem vlhkosti nebo mechanického poškození.
Vhodné pro požárně dělicí konstrukce z materiálů jako je např. beton,
porobeton, zdivo.
Pro EI 60 minut stěny s tloušťkou od 100 mm a stropy o síle 100 mm.
 
Nepoužívat na
lehké protipožární stěny – sádrokarton.
 
Bezpečnostní opatření
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Uchovávejte odděleně od potravin.
Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky pro ochranu očí
a pokožky.
Při styku s očima nebo pokožkou důkladně opláchněte vodou.
Jestliže přetrvává dráždění a jiné symptomy, vyhledejte lékařskou
pomoc.
Dodržujte bezpečnostní pokyny Hilti.
 
Technické údaje
CP 636 Protipožární malta
při optimálních podmínkách 23°C a 50% vlhkosti
Barva
Šedá
Objemová hmotnost (po 28 dnech)
cca 1,2g/cm3
Teplota při zpracování
+5°C až +40°C
Teplotní odolnost
-30 až +80°C
pH hodnota
cca 12
Pevnost v tlaku
cca 2,5 N/mm2
Bednění je možno odstranit
(v závislosti na hustotě a teplotě)
stěna: po 2 až 4 hod
strop: po 4 až 12 hod.
Doba skladovatelnosti (při +5 až +30°C
a uložení na suchém místě)
 
12 měsíců
Stupeň hořlavosti dle:
ČSN/STN 730862
 
A
DIN 4102 T.1 (Fire reaction)
B1
 
Výrobní program CP 636  
Popis
Označení
Číslo výrobku
Protipožární malta, balení po 20 kg
CP 636
334897/6
 
Hlavní výhody při použití
Vynikající zpracovatelnost.
Měnitelná hustota podle způsobu nanášení.
K nanášení možno použít zednickou lžíci a hladítko nebo běžně
používané omítací stroje.
Nepropouští kouř a je odolná proti vodě.
Neobsahuje azbest, fenoly, halogenidy a rozpouštědla.
Testováno podle ČSN/STN 730810, ZP 4/92, BS 476, Part 20,
1987, ÖNORM 3800, DIN 4102 T.1, DIN 4102 T.2, BS 5889
z 1989, EN 1366 T3.
 
Přehled spotřeby
Spotřeba protipožární malty CP 636 v kg pro EI 90 min
při síle přepážky 150 mm
 
Velikost prostupu
Kabeláž v % průřezové plochy prostupu
0 %
10%
30%
60%
0,1 m2
17
15
12
7
0,2 m2
34
30
24
14
0,3 m2
51
45
36
21
0,4 m2
70
63
49
28
0,6 m2
104
93
73
42
0,8 m2
140
126
98
56
 
Spotřeba protipožární malty CP 636 v kg pro EI 60 min
při síle přepážky 100 mm
Velikost prostupu
Kabeláž v % průřezové plochy prostupu
0 %
10%
30%
60%
0,1 m2
11
10
8
5
0,2 m2
22
20
16
9
0,3 m2
34
30
24
14
0,4 m2
46
42
32
18
0,6 m2
69
61
48
28
0,8 m2
92
83
65
37
 
 
Doporučení pro montáž ucpávky v souladu se ZP 4/92
 Požární odolnost
 El 60 - 90 min
Stěna
(mm)
Strop
(mm)
Min. tloušťka stavební přepážky CP 636
El 90 min
El 60 min
 
150
100
 
150
100
Maximální rozměry prostupu
Masivní konstrukce El 90
Masivní konstrukce El 60
 
1200 x 1200
1000 x 800
 
600 x neomezeno
Min. vzdálenost mezi kabelovými
lávkami a stěnami prostupu
- masivní stěna
 
 
0
 
 
0
Max. zaplnění prostupu kabely
(v % plochy prostupu)
 
60 %
 
60 %
Minimální vzdálenost vedlejšího
prostupu
 
200
 
200

 

 

 Detail prostupů kabelových tras - El 90 min
Postup montáže
Vyčistěte prostup a předem navlhčete jeho okraje po celém obvodu.
Kabely a kabelové lávky musí být instalovány v souladu s platnými
normami a musí být čisté, suché a beze stop prachu, oleje a tuku.
Smíchejte protipožární maltu CP 636 s vodou v přibližném poměru
3:1. Do nádoby nalejte nejprve vodu a teprve potom přidávejte maltovou
směs CP 636. Přidávejte malá množství, která vždy dobře promíchejte,
nejlépe vrtačkou s míchacím nástavcem. Větší množství
CP 636 je možné promíchat průmyslovými míchadly nebo míchačkami
pro přípravu omítky. Nepřidávejte jiné pojivo ani aditiva nebo
jiné přísady.
Na jedné nebo obou stranách velkých prostupů stěnou musí být
instalováno bednění. Ve stropu může být instalováno pouze na
spodní straně. Pro požární odolnost EI 90 vytvořte pomocí bednění
přepážku o síle 150 mm. Pro EI 60 vytvořte přepážku o síle 100 mm
a kabelový svazek protmelte protipožárním tmelem CP 611A. Postupujte
tak, aby ucpávka odpovídala detailním řezům pro jednotlivé
požární odolnosti.
Zednickou lžící nebo čerpadlem naneste namíchanou maltovou
směs a přesvědčte se o jejím dokonalém zhutnění. Prostup musí být
zcela utěsněn a nesmí obsahovat žádné dutiny nebo mezery. Povrch
ucpávky musí být uhlazen stejně jako při běžné úpravě povrchu vrstvou
cementové malty.
Při dodatečném pokládání nebo odstraňování kabelů je nutno otvory
a zbytkové mezery vzniklé v ucpávce vyplnit tmelem CP 611A. Pro
možnost pozdější instalace kabelů nebo trubek je možné vložit do
malty protipožární polštáře CP 651 nebo protipožární cihly CP 655.
Zkontrolujte pečlivě utěsnění prostupu i všech mezer a zda provedení
ucpávky odpovídá schválenému doporučení pro montáž.
Prostup by měl být označen identifikačním štítkem. Štítek umístěte
viditelně vedle ucpávky.
 

Postup montáže