Navigace

Obsah

Co je povinný podíl?

Všichni zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu svých zaměstnanců. Tzn. že každý 25-tý zaměstnance musí být OZP.

 

Na koho se povinnost nevztahuje?

Ustanovení se nevztahuje na zaměstnance zařazené do obecní policie, vojáky

z povolání, příslušníky ve služebním poměru.

 

Kdo je osobou se zdravotním postižením?

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou

a) orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními ("osoby s těžším zdravotním postižením")

b) orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními

c) rozhodnutní orgánu sociálního zabezpečení uznány zdravotně znevýhodněnými

 

Jak se vypočítá přepočtený stav zaměstnanců?

a) do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců se započítávají zaměstnanci v pracovním poměru.

b) Tento počet se zjišťuje jako podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného o neodpracované hodiny

  • v důsledku pracovní neschopnosti, za kterou je poskytováno nemocenské
  • v důsledku čerpání dovolené na zotavenou
  • z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele
  • z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy
  • v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny, za které náleží podpora při ošetřování člena rodiny, a celkové stanevné týdenní pracovní doby bez svátků připadajících v daném kalendářním rocena jednoho zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní pracovní dobu.

c) Provozuje-li zaměstnavatel svou činnost pouze po část kalendářního roku, použije se při zjišťování průměrného přepočteného počtu zaměstnanců celkově staovená pracovní doba bez svátků připadající na jednoho zaměstnancepo stanovenou týdenní pracovní dobu v těch měsících, ve kterých zaměstavatel činnost vykonával.

d) Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zjišťuje jako součet průměrných přepočtených počtů zaměstnanců pracujících v jednotlivých pracovních režimech.

 

Nově se do přepočteného stavu zahrnují osoby, jejichž pracovní poměr vznikl volbou nebo jmenováním. Rovněž se do odpracované doby zahrnují přesčasovéhodiny a do neodpracované doby doba placeného ošetřování člena rodiny. Nadále platí zásada, že se nezapočítává  doba odpracovaná na základě dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

 

Způsoby plnění a jak je vypočítat?

PŘÍKLAD: V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců je pro letošní rok 46, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4% z 46 je 1,84; zaokrouhleno matematicky na 2).

 

Máte tedy zákonnou povinnost:

 

a) zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením

b) odvést do státního rozpočtu do 15.února 2011 částku odpovídající 2,5 násobku

průměrné měsíční mzdy stanovené za první až třetí čtvrtletí roku 2010 za každého zaměstnance 

 

Průměrná mzda za I. až III. čtvrtletí roku 2010 = 23.324,- Kč 

2,5 násobek x 23.324,- x 2 (zaměstnanci) = 116.620,-

Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu  116.620,- Kč.

 

c) odebrat zboží či služby od organizace, která může poskytovat náhradní plnění a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy

7 násobek x 23.324 x 2 (zaměstnanci) = 326.536,- Kč bez DPH.

d) provést kombinaci možností uvedených v bodech a) až c).

 

Jak a kdy provést odvod?

Výpočet se provádí po skončení daného kalendářního roku tak, aby nejpozději do 15.února následujícího roku byl proveden odvod a zasláno hlášení ÚP příslušnému podle sídla zaměstnavatele (právnická osoba) nebo bydliště (fyzická osoba). Odvod se provádí na účet příslušného úřadu práce.

UPOZORNĚNÍ:

Plnit odvodem nesmí od 1.1.2005 zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou státem zřízeni.